Speciální třídy

V mateřské škole jsou tři speciální třídy - v mateřské škola Prokopa Velikého, Erbenova, Obránců míru.

Tyto třídy jsou určeny především pro děti s vadami řeči, pracují zde učitelky s vysokoškolským vzděláním v oblasti speciální pedagogiky. O zařazení dětí do speciální třídy rozhoduje Speciálně pedagogické centrum podle druhu a stupně postižení dítěte.

Denně provádíme se všemi dětmi logopedická cvičení. Tato cvičení jsou buď skupinová, nebo individuální.

Při skupinových cvičeních procvičují děti artikulaci, provádějí gymnastiku mluvidel, dechová cvičení, při individuálních pracuje učitelka vždy s jedním dítětem u logopedického zrcadla.

Do mateřské školy přichází na kontrolu SPC pro děti s vadami řeči, které sídlí v Ostravě Zábřehu na ulici Kpt. Vajdy.

Ve školním roce 2019/2020 jsou ve speciálních třídách umístěny také děti s jiným postižením. Jedná se o děti s autismem, mentální retardací, Downovým syndromem, sluchovým postižením. S péčí o tyto děti pomáhají dvě asistentky pedagoga.

Spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry, která se zaměřují na tato postižení.

Dechová cvičení