Informace k provozu mateřské školy od 1.9.2021

Všechny naše školky se otevřou od 1.9.2021. Podmínky provozu mateřské školy najdete níže na stránce.

Podmínky provozu:

Vycházíme z doporučení MŠMT

 • zákonní zástupci aktualizují seznamy osob pověřených vyzvedáváním dítěte (s určením, kdo může vyzvedávat v průběhu dne v případě, že dítě onemocní),

 • příchod do mateřské školy od 6:00 do 8:00,

 • při pobytu v šatně použijí rodiče roušku, u vchodu do školky si vydezinfikují ruce,

 • s dítětem vstupuje do mateřské školy vždy pouze jeden doprovod,

 • dětem při příchodu změříme teplotu, provedeme ranní filtr

 • děti se pohybují v prostorách MŠ bez roušky,

 • děti předávají rodiče po převlečení, umytí a vydezinfikování rukou před třídou učitelce,

 • doporučujeme rodičům pobývat v prostorách mateřské školy co nejkratší dobu,

 • v šatně budou mít děti ve své skříňce uloženy v obalu minimálně dvě čisté roušky, ty jsou potřebné v případě, že by se u dítěte vyskytlo podezření na infekci,

 • nikdo s příznaky infekčního onemocnění nesmí do mateřské školy vstoupit,

 • jsme oprávněni nepřevzít dítě, které jeví příznaky infekčního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu , přijímáme děti pouze zdravé,

 • pokud se u dítěte projeví v průběhu pobytu některý z příznaků infekčního onemocnění, bude umístěno do samostatné místnosti s dohledem dospělého zaměstnance školy a bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen dítě okamžitě vyzvednout,

 • zákonní zástupci budou informovat praktického lékaře telefonicky o onemocnění dítěte a postupovat podle pokynů lékaře,

 • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení lékaře),

 • školní stravování bude zajištěno běžně z kuchyně ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě Zábřehu,

 • stravování bude přizpůsobeno situaci, děti se nebudou obsluhovat samy, aby nedocházelo ke kontaminaci nádobí nebo jídla,

 • v mateřské škole bude prováděn zvýšený úklid, především dezinfekce všech prostor, povrchů a používaných hraček,

 • ve škole bude pravidelně větráno a pokud to počasí dovolí, budeme co nejvíce činností přesouvat ven (děti potřebují náhradní oblečení na zahradu)

 • do školky si děti nebudou nosit vlastní hračky, v případě "mazlíka" na spaní, může být ve školce, pokud si ho dítě nebude odnášet domů

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.