Informace k otevření mateřské školy

Všechny naše školky se otevřou od 18.5.2020. Podmínky provozu mateřské školy najdete níže na stránce.

Zde metodické materiály, které poskytlo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy:

ochrana_zdravi_ms.pdf
příloha_čestné_prohlášení.pdf

Podmínky provozu:

Vycházíme z doporučení MŠMT, ale upravujeme podmínky tak, aby vyhovovaly naší mateřské škole:

 • na cestu do mateřské školy potřebují děti roušky,
 • příchod do mateřské školy od 6:00 do 8:40,
 • MŠMT doporučuje zákonným zástupcům zvážit, zda dítě nepatří do rizikové skupiny (rizikové skupiny jsou popsány v manuálu MŠMT výše) a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím,
 • před prvním nástupem dítěte rodiče podepíšou čestné prohlášení viz manuál. V případě, že zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti dle manuálu MŠMT umožněn vstup do mateřské školy (prohlášení si můžete vytisknout a přijít již s vyplněným, nebo ho dostanete k podpisu před vstupem dítěte do školky),
 • děti předávají rodiče u vstupu do mateřské školy pracovníkovi školy (asistentce pedagoga, školní asistentce, učitelce nebo provozní pracovnici) bez roušky (roušku předají v obalu při příchodu dítěte, případně si ji odnesou),
 • děti se po převlečení v šatně umyjí a vydezinfikují si za dohledu pracovníků školy ruce, poté jsou předány do třídy paní učitelce,
 • stejně budeme postupovat při odchodu dětí z MŠ, rodiče nebudou vstupovat do prostor mateřské školy,
 • v šatně budou mít děti ve své skříňce uloženy v obalu minimálně dvě čisté roušky, ty jsou potřebné v případě, že by se v prostorách školky vyskytlo podezření na infekci, v tomto případě musí mít všichni roušky - zaměstnanci i děti,
 • zaměstnancům naší školy doporučujeme používání roušek, případně štítů, i když dle manuálu nemusí ochranné prostředky mít,
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti, čichu nebo jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit,
  • po příchodu do školky bude dítěti změřena teplota a proveden ranní filtr, zákonný zástupce počká, než bude filtr dokončen, teprve potom může zákonný zástupce odejít,
  • jsme oprávněni nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu (případně vykazuje jiné příznaky onemocnění), přijímáme děti pouze zdravé,
  • pokud se u dítěte projeví v průběhu pobytu některý z příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který je povinen dítě okamžitě vyzvednout,
  • o podezření budeme informovat Krajskou hygienickou stanici,
  • ostatní děti se budou po dobu podezření na výskyt infekce (dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte) pohybovat po mateřské škole i po zahradě školy v rouškách,
  • stejná opatření platí u výskytu podezření u zaměstnanců školy,
 • školní stravování bude zajištěno běžně z kuchyně ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě Zábřehu,
  • stravování bude přizpůsobeno této situaci, děti se nebudou obsluhovat samy, aby nedocházelo ke kontaminaci nádobí nebo jídla,
 • v mateřské škole bude prováděn zvýšený úklid, především dezinfekce všech prostor, povrchů a používaných hraček,
  • ve školce budou vyčleněny hračky pro tuto mimořádnou situaci, které budou pravidelně dezinfikovány,
  • ve škole bude pravidelně větráno a budeme co nejvíce činností přesouvat na zahradu školy (děti potřebují náhradní oblečení na zahradu)
  • po dobu mimořádného opatření budeme používat jednorázové papírové ručníky
  • a další opatření doporučené manuálem MŠMT,
 • pro děti platí v této době zákaz nošení vlastních hraček do mateřské školy (bohužel i mazlíčků na spaní). Pokuste se to dětem vysvětlit, nenechte to na nás. Děkujeme

Prosíme, přečtěte si podmínky provozu, které před nástupem vašeho dítěte budete podepisovat. Děkujeme.

Provoz školy - mimořádná situace.pdf
MPSV_Tisková zpráva_22.5.2020.pdf
Výkaz péče_čestné prohlášení.pdf