Obránci

Informace pro rodiče:

  • V kalendáři najdete všechny akce, které budeme ve školce pořádat. Po kliknutí na událost v kalendáři se vám zobrazí podrobnosti.

  • Prosíme, kontrolujte kalendář nahoře na stránce. Máte tam nové akce. Měsíce přepnete šipkami v levém horním rohu kalendáře.

  • Zde očekávejte další důležité informace, například o platbách, potřebách dětí, podrobnosti o akcích apod.

Aktuality:

Rodiče si na třídních schůzkách dne 13.9.2022 odsouhlasili poskytnutí účelového daru na akce dětí v mateřské škole ve výši 500 Kč. Tyto peníze mohou a budou sloužit pouze na akce dětí v tomto školním roce 2022/2023. Zůstatek bude použit na konci roku na akci "Rozloučení se školkou".

Zaplatit můžete na účet školky 1652023309/0800, uveďte variabilní symbol dítěte a do poznámky pro příjemce je důležité uvést "Účelový dar na akce dětí". Každý zákonný zástupce dostane potvrzení o poskytnutí daru.

Pokud nemáte účet, můžete zaplatit hotově paní účetní nebo paní zástupkyni na jednotlivých školkách.

Děkujeme.

Aktivity pro rozvoj dětí

Metoda dobrého startu je zařazena do výchovně vzdělávacího procesu každý čtvrtek v dopoledních hodinách. Je určena pro dětí předškolního věku a s OŠD. V MDS jsou zahrnuta pohybová cvičení na pravolevou orientaci , grafomotorika se procvičuje v kombinaci píseň – pohyb – grafický vzor.

ICT – tablety - rozvoj digitálních kompetencí pomocí ICT probíhá průběžně během každodenních vzdělávacích aktivit (interaktivní tabule, Bee–bot včela). Každé úterý probíhá výuka práce na tabletech v rámci projektu ,,Šablony III“ . Děti se v hodinách seznamují s aplikacemi fotoaparát, video, koláže, užití QR kódů, plní úkoly ve vzdělávacích programech.

Nespací aktivity- po odpočinku, děti plní úkoly na posilnění paměti, rozvoje logického myšlení, grafomotoriky, vyplňují pracovní listy, hrají společenské hry (délka odpočinku dle individuální potřeby dítěte).

Pokusy a objevy - 1 x za týden budou součástí nespacích aktivit pokusy a objevy ( ve čtvrtek). K objevování budeme využívat různé lupy, váhy, mikroskopy, encyklopedie atd. Tyto aktivity pomáhají dětem procvičovat smysly, pozornost, logické úsudky.

Kroužek ,,Flétna" (ve středu) - základy hry na flétnu, dětem se bude věnovat paní učitelka Lenka Buroňová.

Angličtina formou hry se děti seznamují s anglickým jazykem (obrázky, říkadla, písničky, pohybové hry). Ve třídě speciální bude probíhat seznamování s angličtinou dle zvážení paní učitelky (individuální schopnosti a možností dětí).

Logopedické chvilky - dechová ,fonační a artikulační cvičení formou zábavných aktivit.

Aktivity v mš.pdf

Konzultační hodiny:

Vážení rodiče, individuální konzultace s vyučujícími jsou možné kdykoliv během školního roku, a to po vzájemné domluvě s paní učitelkou.

Tyto hodiny jsou určeny k informování rodičů o vývoji jejich dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Cílem konzultace je, aby se pedagogové s rodiči domluvili na společném postupu při vývoji a vzdělávání. Konzultace jsou určeny především pro rodiče předškolních dětí a dětí s OŠD ( v případě zájmu i pro dětí mladšího věku).

Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:

Soňa Šindlerová - zástupkyně ředitelky - třída Medvídků

Lenka Buroňová - učitelka ve třídě Medvídků

Mgr. Věra Moravcová - speciální pedagog - logoped, učitelka ve třídě Broučků - speciální třída

Bc. Kateřina Batelková - logoped, učitelka ve třídě Broučků - speciální třída

Bc. Adéla Jurková - asistentka pedagoga ve třídě Broučků

Pracovnice provozu:

Dáša Kožáková - školnice a kuchařka

Monika Mičková - školnice a kuchařka